News

More details → คุณเวชวัฒน์ นิธีกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล FIDIC 3 หลักสูตร new icon

คุณเวชวัฒน์ นิธีกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล FIDIC 3 หลักสูตร ที่ทางสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้จัดขึ้น ...

More details → บริษัท ซีเอ็มบิลด์ จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน new icon

ทางบริษัท ซีเอ็มบิลด์ จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน ในวันที่ 28 -29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ...

More details → ธนาคาร กสิกร สนับสนุนทางการเงินกับบริษัท ซีเอ็ม
บิลด์ จำกัด

ธนาคาร กสิกร ให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัท ซีเอ็ม บิลด์ วงเงินสินเชื่อ 250 ล้านบาท โดยใช้กับธุรกิจโครงการก่อสร้างงานระบบต่างๆ โดยมีพิธีลงนามสนับสนุนทางการเงินที่ห้องเมธีวัจนะ ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ ...

More details → CM Build sport New

CMBuilds เห็นว่าร่างกายพนักงานน้รสำคัญจึงมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อความสนุกสนาน ความผ่อนคลาย...

See details → อบรมธรรมาภิบาล

ทางบริษัท ซีเอ็ม บิลด์ จำกัด ได้เล็งเห็นว่าหลักสูตร ธรรมาภิบาล เหมาะกับหน่วยงาน จึงได้เชิญว่าที่่ร้อยตรี ดร .นฤดม สาริกบุตร มาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ มาบรรยาย ให้ความรู้แก่พนักงาน ซีเอ็ม บิลด์ เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับและทุกตำแหน่งสามารถเรียนรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามหลักสูตรธรรมภิบาลได้

See details → Soccer

CMBuilds จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเพื่สารสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานคลายเครียดจากการทำงานและทำให้พนักงานในแต่ละโครงการมีสุขภาพแข็งแรง