Capability

บริษัท ซีเอ็ม บิลด์ จำกัด
เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร ซึ่งมีทั้งหมด 4 ระบบ
- งานติดตั้งสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
- งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
- งานเดินสายไฟและติดตั้งท่อไฟฟ้าและรางไฟฟ้า

- งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างและสวิตช์ไฟ
- งานติดตั้งไฟฉุกเฉินอัตโนมัติและป้ายทางออกฉุกเฉิน
- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- งานติดตั้งป้องกันฟ้าผ่าและต่อลงดิน
- งานติดตั้งระบบโทรศัพท์

- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
- งานติดตั้งระบบเสาอากาศวิทยุและโทรทัศน์รวม
- งานติดตั้งระบบเสียงประกาศ
- งานติดตั้งระบบควบคุมแสงอัตโนมัติ
- งานติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัย