คุณเวชวัฒน์ นิธีกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล FIDIC 3 หลักสูตร
คุณเวชวัฒน์ นิธีกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล FIDIC 3 หลักสูตร
คุณเวชวัฒน์ นิธีกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล FIDIC 3 หลักสูตร ที่ทางสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้จัดขึ้น