เจ้าพนักงานบัญชี


หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานบัญชี AR AP TAX ตามที่ได้รับมอบหมาย
-จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
-สรุป และจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางบัญชีได้
-มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี