วิศวกรไฟฟ้า


หน้าที่ความรับผิดชอบ

ควมคุมดูแลงาน ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และดับเพลิง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย - หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ 1 ปี
- มีทัศนคติที่ดี